SON DAKİKA

Memurları İlgilendiren Danıştay Kararı

Danıştay uzman olarak çalışırken, ayrılıp mübaşir kadrosuna atanan ancak daha sonra memur kadrosuna atanmak isteyen, ancak talebi reddedilen memurun açtığı davayı sonuçlandırdı. Danıştay, kamu kurumunu haklı buldu.

Bu haber 04 Temmuz 2017 - 12:25 'de eklendi.

İŞTE DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRESİ KARARI


T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE


Esas No : 2016/19361


Karar No : 2017/9860


Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Adalet Bakanlığı – ANKARA

Karşı Taraf (Davalı) :…İstemin Özeti : … 2. İdare Mahkemesi’nin 20.11.2014 tarih ve E:2014/710, K:2014/1132 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, .. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı hasım mevkiinden çıkarılarak gereği görüşüldü:


Dava, 3269 sayılı Yasa kapsamında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile bu görevden ayrılan ve halen … Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan davacının, genel idare hizmetleri sınıfından bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 13.6.2014 tarih ve 2014/378 karar sayılı işleminin iptali ile yosun kalınan özlük ve mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.


… 2. İdare Mahkemesi’nin 20.11.2014 tarih ve E:2014/710, K:2014/1132 sayılı kararıyla; davalı idarece, ilgili mevzuat hükümleri ve davacının 3269 sayılı Kanun uyarınca uzman erbaş olarak görev yapmış olması hususları dikkate alınarak, öncelikle halen görevli bulunduğu yer yönünden araştırma yapılarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde atanmak istediği unvanlarda münhal kadro bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken davacının talebinin yalnızca zabıt katipliği kadrosu yönünden değerlendirilmesi suretiyle başvurusunun reddine ilişkin olarak kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığıı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlemin iptalinden sonra davalı idare tarafından karar gerekçesi doğrultusunda kadro durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılacağından ve davacının bu aşamada, genel idare hizmetleri sınıfından bir kadroya atanıp atanmayacağı hususu belli olmadığından, parasal ve özlük hak kaybından söz etmeye olanak bulunmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin redddine karar verilmiştir.


Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.


25.3.2004 tarih ve: 25413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmeliğin 2. maddesinde; bu Yönetmeliğin, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığı belirlenmiş, 5. maddesinde de; idari hizmetler grubundan, Sayman, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Katibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmıştır. Anılan Yönetmeliğin 8. maddesinde ise; bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; Şube müdürü, bilgi işlem müdürü, yazı işleri müdürü, idari işler müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personel için ise yazılı sınavda başarılı olmak gerektiği belirlenmiştir.


06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Tebliği’nde, 3269 sayılı Kanun uyarınca uzman erbaş olarak görev yapanların, 657 sayılı Kanun’un 97. maddesindeki sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri kapsamında açıktan atama izni alınmak suretiyle aynı Kanunun 92. maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanmalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde olduğu belirtilmiştir.


Dava dosyasının incelenmesinden, 3269 sayılı Kanuna tabi olarak uzman erbaş statüsünde görev yapmakta iken, bu görevden kendi isteğiyle ayrılması sonrasında, 3.1.2003 sayılı atama kararnamesi ile .. Adliyesine mübaşir olarak atanan ve halen … Adliyesinde anılan görevine devam eden davacı tarafından, genel idare hizmetleri sınıfından bir kadroya atanma istemiyle 26.5.2014 tarihinde yapılan başvurunun; davacının memur kadrosuna atanabilmesi için Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olması gerektiği ve yapılan sınavda da başarılı olmadığı geekçesiyle, … Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 13.6.2014 tarih ve 2014/378 karar sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle görülmekte olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.


06.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Personel Başkanlığı 2000/2 sayılı Tebliğinde uzman erbaşların başka kurumlara atanmalarına açıklık getirilmiş ve idareye söz konusu atamalarla ilgili olarak takdir hakkı tanınmıştır. İdare kendisine tanınmış olan takdir hakkı çerçevesinde davacının yardımcı hizmetler kadrosuna atamasını gerçekleştirmiş ve bu işlem, dava açma süresi içerisinde dava konusu edilmeden kesinleşmiştir. Davacı tarafından 26.5.2014 tarihinde, ilk atama işleminden çok uzun bir zaman sonra yapılan genel hizmet kadrosuna atanma isteğinin, 2577 sayılı İdari Yargıla Usulü Kanununun 10. maddesi kapsamında bir başvuru olduğu ve idarenin, “görevde yükselme ve unvan değişikliği usul ve esaslarına” tabi bir kadroya sınıf değişikliği yoluyla atama yapma konusunda yargı kararıyla zorlanamayacağı açıktır.


Yukarıda anılan düzenlemelere göre, 3269 sayılı Yasa’ya tabi uzman erbaş statüsünde iken bu görevinden kendi isteği ile ayrılan davacının, Devlet Personel Başkanlığının 2000/2 sayılı tebliği kapsamında 30.12.2002 tarihinde mübaşir olarak atanmak suretiyle anılan Tebliğden faydalandığı dikkate alındığında, belirli bir süredir yardımcı hizmetler sınıfında mübaşir olarak görevine devam ettiği, atanmak istediği genel idare hizmetleri sınıfının görevde yükselmeye tabi olduğu ve davacının bu kadroya atanabilmesi için aranan genel ve özel şartları sağladıktan sonra görevde yükselme sınavında başarılı olması gerektiği açık olduğundan, davacının talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.


Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle … 2. İdare Mahkemesi’nin 20.11.2014 tarih ve E:2014/710, K:2014/1132 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Yasa ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 3.4.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

"Ne Mutlu Türküm Diyene" Spotify ve iTunes da Yayında!

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYORUZ"

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!