SON DAKİKA

AKP “Cihannûma”yı kurdu

Bu haber 29 Ağustos 2017 - 17:07 'de eklendi.
Rabıta Uğur Mumcu'dan Sonra - Hüseyin Hakkı Kahveci

Erdoğan ve Fetö arasında ki asıl sebep devleti ele geçirme ve Türkiye Cumhuriyeti devletini tasfiye etme projesidir. Fetö örgütüyle kavga CİHANNÜMA kurulduktan sonra başlamıştır.

İktidarının 11.Yılında AKP , ‘Adamlarımızı yükseltemiyoruz’ eleştirisini ‘çok özel’ bir dernek kurarak cevapladı. Yönetimine de Milli Görüş’çüleri getirdi…

AKP, genç­lik ya­pı­lan­ma­sın­da ye­ni bir der­nek­leş­me yo­lu­na git­ti. Der­ne­ğin adı Ci­han­nü­ma… Ka­pa­tı­lan Re­fah Par­ti­si dö­ne­min­de ku­ru­lan Mil­li Genç­lik Vak­fı’nın mo­del ola­rak alın­dı­ğı der­nek AKP’li gençleri bir araya getirmeyi hedefleyerek devlet kadrolarına yerleşmeyi amaçlamıştı. AK­P’­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.

Cİ­HAN­NÜ­MA KU­RUL­DU: Faaliyete başlayan AKP’lilerin Ci­han­nü­ma Der­ne­ği’nin is­mi Os­man­lı dö­ne­min­de ‘her ta­ra­fı cam­lı ku­le’ an­la­mı­na ge­li­yor­du.

ŞEV­Kİ YIL­MA­Z’­IN DA­NIŞ­MA­NI: Der­ne­ğin yö­ne­ti­min­de ağır­lık­lı ola­rak geç­miş­te Mil­li Genç­lik Vak­fı ve Mil­li Gö­rüş çiz­gi­sin­de olan isim­ler bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin es­ki Re­fah Par­ti­li’li Şev­ki Yıl­ma­z’­ın mil­let­ve­ki­li iken da­nış­man­lı­ğı­nı ya­pan Se­lim Cer­rah, Ci­han­nü­ma’nın yö­ne­ti­mi­ne se­çil­di. Der­ne­ğin Yö­ne­tim Ku­rul Baş­ka­nı ise Ge­nar Araş­tır­ma’nın sa­hi­bi Mus­ta­fa Şen.

Atatürk'ün Katilleri

AK­P’­NİN DEV­LET KAD­RO­SU: AKP, 10 yı­lı ge­ri­de bı­rak­ma­sı­na rağ­men genç­lik teş­ki­la­tın­dan is­te­di­ği ve­ri­mi ala­ma­dı. Bu ne­den­le za­man za­man par­ti için­de ‘dev­let­te kad­ro­laşa­mı­yo­ruz, ken­di adam­la­rı­mı­zı yük­sel­te­mi­yo­ru­z’ eleş­ti­ri­le­ri ya­pı­lı­yor­du. Der­nek de iş­te bu kad­ro­laş­ma so­ru­nunu çö­ze­cek. AK­P’­nin dev­let için­de kad­ro­laş­ma­sın­da en önem­li re­fe­rans ye­ri ola­cak.

OPE­RAS­YON EKİ­Bİ: Cihannüma Der­ne­ği’nin ku­ru­luş za­man­la­ma­sı, par­ti ile Gü­len ce­ma­ati ara­sın­da ip­le­rin iyice kop­tu­ğu dö­ne­me denk gel­di. Açık­ça di­le ge­ti­ril­me­se de der­nek, AKP hü­kü­me­ti­nin dev­let kad­ro­la­rın­da ‘sen çe­kil, sen iş ba­şı ya­p’ ça­lış­ma­sın­da önem­li rol oy­na­ya­cak.

ATAM TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

PH ANDROİD UYGULAMASI

PARLAMENTO HABER Android Uygulaması

En güncel haberlere PARLAMENTO HABER ile ulaşın

Canlı bildirim özelliği ile son dakika haberlerini kaçırmayın!

Google Play'den alın

BUGÜN ÇOK OKUNANLAR

BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR

Parlamento Haber | Korku yok!